• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình: Khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Ngày 10/09/2020, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2020. Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm  – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho Đảng viên mới gồm 45 học viên, trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 18/9/2020 các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên phải tự giác trong học tập, chủ động nghiên cứu thêm tài liệu; mạnh dạn đưa ra trao đổi những vấn đề từ thực tiễn công tác, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp; viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập đạt chất lượng cao. Đối với các đồng chí giáo viên thỉnh giảng, phải thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, trong quá trình truyền đạt kiến thức, cần chuẩn bị chu đáo về nội dung; chú ý gắn lí luận với thực tiễn công tác; tập trung hướng dẫn để học viên dễ nghiên cứu, tăng cường thảo luận làm sâu sắc thêm vấn đề; gợi mở để học viên hiểu, nắm vững và liên hệ, vận dụng sát với quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, chấm bài thu hoạch của học viên đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học viên. Ban quản lý lớp học, tổ chức tốt công tác quản lý, duy trì thực hiện nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, quy chế lớp học; bảo đảm thời gian, điều kiện phục vụ lớp học. Đối với cấp ủy các đơn vị có đảng viên mới đi học, tạo mọi điều kiện về thời gian, phối hợp quản lý để học viên học tập đầy đủ, đạt kết quả cao nhất./.


Tác giả: Vũ Thảo (Ảnh: Bùi Thành)
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 225
Năm 2020 : 1.147.900