• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Xây dựng, củng cố, phát huy “Thế trận lòng dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ kính yêu: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, “ Nhân dân là nền tảng, sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự”, 55 năm qua, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thái Bình đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên, lớn mạnh về mọi mặt; xây dựng củng cố và phát huy mạnh mẽ “Thế trận lòng dân”, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng trong toàn bộ các lĩnh vực công tác công an góp phần cùng toàn lực lượng Công an Thái Bình bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1. Chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an Thái Bình đã khẳng định xây dựng, giữ vững và củng cố “Thế trận lòng dân” là điều kiện tiên quyết trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong mỗi thời kỳ cách mạng. “Thế trận lòng dân” là cội nguồn sức mạnh sâu xa, xuất phát từ bản sắc văn hóa Việt Nam, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, nhằm khơi dậy, quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, vững chắc để cùng với các nhân tố khác thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong văn kiện Đại hội X, Đảng ta xác định: “Xây dựng “Thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt”. Văn kiện Đại hội XIII nêu rõ: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “Thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của Đảng. Chỉ thị số 186-CT/TW ngày 17/02/1960 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: “Phong trào bảo vệ trị an là một cuộc vận động quần chúng rộng rãi, nhằm giáo dục quần chúng đảm đương lấy sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ an toàn cho đời sống hàng ngày. Đó là hình thức tốt nhất để phát huy tính tích cực của quần chúng trong công tác đấu tranh chống kẻ địch, để giữ gìn trật tự chung”. Tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân được thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, được bàn bạc, trao đổi, đề ra cách thức, biện pháp giữ gìn cuộc sống bình yên và tự tổ chức thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn và làm nòng cốt của lực lượng Công an, Nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và sức mạnh tiềm tàng, thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Trong những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Thái Bình đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng, giữ vững, củng cố “Thế trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả “Thế trận lòng dân” như Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của địa phương về công tác bảo vệ an ninh trật tự; truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân, sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ đối với lực lượng Công an.

Qua xây dựng phong trào Toàn xây bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo được ghi nhận, đánh giá cao, đến nay đã duy trì hoạt động hiệu quả 1.447 mô hình tự quản về an ninh, trật tự; 1.593 tổ hòa giải ở tất cả các xã, phường, thị trấn, gắn kết đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thông qua Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã kịp thời nắm bắt, phản ánh dư luận trong quần chúng nhân dân; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Nhân dân được tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc xây dựng và thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch, chương trình hành động, quy ước, hương ước bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tham gia vào các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; cộng tác, giúp đỡ lực lượng Công an phòng, chống tội phạm; đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ thực tiễn, đã có hàng chục nghìn lượt tập thể và cá nhân quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng. Nổi bật với tấm gương Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòe và chặng đường 25 năm gắn bó “Tổ tự quản an ninh trật tự - an toàn giao thông” Thị tứ Cống Rút đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng dân cư, cống hiến vào công cuộc xây dựng quê hương, vì sự bình yên, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà…

Nhằm phát huy hiệu quả “Thế trận lòng dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên ký kết, phối hợp trong thực hiện công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an Thái Bình thường xuyên được đẩy mạnh với phương châm “Gần dân, sát dân, bám dân, phục vụ Nhân dân, lúc dân cần, khi dân khó có công an”; gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo trong giai đoạn mới”; cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng, nhân rộng ngày càng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực công tác, tiêu biểu có các mô hình: Mô hình “3 xây” của đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đông Hưng; Mô hình phòng chống tệ nạn ma túy Công an phường Quang Trung; Mô hình tham mưu giỏi, dân vận tốt của Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh,... Quá trình xây dựng, thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm xây dựng, củng cố, phát huy “Thế trận lòng dân” gắn với “thế trận an ninh nhân dân” trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Những năm qua, Công an tỉnh đã chú trọng củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức chiến đấu cho các lực lượng làm công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân. Làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phối hợp các lực lượng tổ chức hội nghị, diễn đàn, đối thoại trực tiếp hoặc thông qua các cuộc họp tại địa bàn khu dân cư để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực tham nhũng, quan liêu, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng lòng tin, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững mạnh.

3. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng và củng cố “Thế trận lòng dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, củng cố, phát huy “thế trận lòng dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tầm quan trọng và hiệu quả nhằm phục vụ lợi ích dân tộc, nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 11/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu các cấp chỉ đạo xử lý nghiêm minh các vụ việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng phát triển kinh tế, bảo đảm tốt an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo lời dạy của Bác “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm thiết thực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, lĩnh vực, địa bàn dân cư, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của nhân dân. Tập trung nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức thông tin kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng công an phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Chú trọng phương thức vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng các hình thức phù hợp như ký cam kết thực hiện các quy ước, quy chế, quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự để nâng cao trách nhiệm của công dân. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chú trọng xây dựng và củng cố các lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải luôn thấm nhuần những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thái Bình vì nhân dân phục vụ.

Từ thực tế tình hình ở địa phương, việc xây dựng, giữ vững và phát huy “thế trận lòng dân” gắn với xây dựng “Thế trận an ninh nhân dân” bảo đảm tốt an ninh xã hội, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Thái Bình là hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thượng tá Vũ Đức Mạnh - Trưởng Phòng xây dựng phong trào BVANTQ


Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho người dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 08
Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm mang hương vị gia đình” nơi tuyến đầu chống dịch
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình tăng ca, làm đêm, tận tụy phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 5.181
Năm 2022 : 1.411.762