• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

Đại hội XII của Đảng (tháng 1-2016) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Do đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Tuy nhiên hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá Đảng với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước Nhân dân, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, đã thành “thói quen” trước thềm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động lại không ngừng đưa những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc tình hình đất nước nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Do đó một trong những biện pháp thiết yếu để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân. Đặc biệt từ ngày 28/7 đến 30/7, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 hội viên Hội Nông dân các xã Đông Quan, Phong Châu (Đông Hưng), Trung An (Vũ Thư), Vũ Lạc (Thành phố), Nam Hồng (Tiền Hải).

Trong đợt tuyên truyền, lãnh đạo và chuyên viên phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đã tuyên truyền những biện pháp phòng chống tội phạm và nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng XIII, việc khai thác và sử dụng thông tin trên mạng đúng cách…Đây là đợt tuyên truyền có ý nghĩa nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tuyên truyền pháp luật cho hội viên Hội Nông dân xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình

Tại lớp tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhấn mạnh: “thời gian gần đây, khi cả nước đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam bằng mọi âm mưu, thủ đoạn. Chúng tăng cường xuất bản, phát tán các loại ấn phẩm, tài liệu, sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước…Chúng đã lập nhiều trang web, blog, các loại báo chí, nhà xuất bản và các đài phát thanh truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc chiến tranh đã qua và trong công cuộc đổi mới; lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội. Do vậy mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần phải đoàn kết, tỉnh táo, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.”

Cảm nhận sau buổi tuyên truyền, ông Lê Viết Vĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình cho biết: “Nông dân tiếp cận thông tin nói chung và thông tin pháp luật nói riêng còn nhiều hạn chế. Thông qua hoạt động tuyên truyền truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên về những vấn đề pháp luật nói chung và cách nhận biết được các chiêu trò, thủ đoạn của bọn tội phạm, của các thế lực thù địch, phản động nói riêng; cách ứng phó với các thông tin xấu, độc trên mạng internet. Qua đó giúp người nông dân có cách nhìn nhận đúng đắn về các vấn đề chính trị xã hội, có khả năng phản bác lại các quan điểm sai trái, đấu tranh chống lại các hành động vu cáo, phản động. Từ đó giúp người nông dân thêm tin yêu Đảng, vững bước đi theo con đường mà Đảng đã chọn”.


Tác giả: Minh Nguyệt - Công an tỉnh
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 519
Năm 2021 : 32.795