• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực công tác công an, gióp phần bảo đảm tốt ANTT ở địa phương

Trong những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động khoa học và việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Hàng năm Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ, hướng dẫn các đơn vị, Công an huyện, thành phố, đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là ở cơ sở; nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có giá trị khoa học, góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận Công an nhân dân và làm rõ những nội dung mới từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ, đề tài khoa học, dự án được phổ biến, áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Được sự quan tâm đầu tư trang bị của Bộ Công an và sự hỗ trợ của tỉnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận và ứng dụng hiệu quả các thành tựu về khoa học kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Trong đó có các trang thiết bị công nghệ phục hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, như: máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ, hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông trên địa bàn thành phố và các cửa ngõ ra vào tỉnh...; các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, ứng dụng báo cháy… phục vụ tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; phương tiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai bão, lụt. Đã triển khai nghiên cứu, ứng dụng phần mềm phục vụ hầu hết các lĩnh vực công tác của các lực lượng Công an trong tỉnh, như: công tác tham mưu, cải cách hành chính; quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phần mềm quản lý văn bản hoạt động hiệu quả... Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp, công tác phòng chống bão, lụt, bảo vệ an toàn các đoàn công tác về thăm và làm việc tại Thái Bình, các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, đưa vào hoạt động mạng Văn phòng điện tử, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh trên Internet, Trang zalo... phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính.

        Đã đề xuất, triển khai nghiên cứu nhiều đề tài, đề án khoa học thuộc các lĩnh vực an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, như: Thực trạng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên; Đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm do nguyên nhân xã hội ở Thái Bình; Quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.... Đã triển khai vận dụng hiệu quả các giải pháp là kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học vào thực tiễn công tác, chiến đấu, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cùng với việc triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học, đã chú trọng tổng kết các chuyên đề; tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo khoa học, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phục vụ công tác, chiến đấu, công tác lãnh đạo chỉ huy và góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ.

         Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an nhân dân đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thành phố tăng cường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử CAND. Đến nay, đã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 12 ấn phẩm Biên niên sự kiện và Tổng kết lịch sử, Lịch sử truyền thống Công an Thái Bình từ 1945 - 2020. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/2/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2020  - 2025, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình qua các kỳ Đại hội (1945 - 2020). Hoạt động nghiên cứu khoa học lịch sử đã góp phần làm rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng Công an Thái Bình.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, thời gian tới cần thực hiện một số công tác sau:

- Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phát triển khoa học và công nghệ; chỉ đạo của Bộ Công an về Chiến lược phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ CAND; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh trong giai đoạn mới, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an Thái Bình. Nghiêm túc quán triệt, thực hiện bằng nhiều hình thức, nhằm đẩy mạnh, phát triển đồng bộ khoa học kỹ thuật và Công nghệ; đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phải nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Xác định nhiệm vụ ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Công an tỉnh và các đơn vị xây dựng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, Hậu cần kỹ thuật CAND; gắn liền với nhiệm vụ, chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Công an, của tỉnh.

- Tăng cường phối hợp hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ với các Cục, Trường CAND, nhất là với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình; các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học công nghệ, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

- Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, viễn thông tin học phục vụ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp và các lĩnh vực công tác công an trong tình hình mới. Tiếp nhận các dự án chuyển giao, nâng cấp, thay đổi trang thiết bị công nghệ, từng bước tự động hoá các khâu thu và xử lý tin. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy, phục vụ công tác tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo, công tác tiếp nhận, xử lý tình hình liên quan đến ANTT đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung vào các đề tài, dự án trọng điểm; chú trọng tổng kết chuyên đề nghiệp vụ, các vụ án lớn góp phần xây dựng, phát triển lý luận Công an nhân dân và giúp lãnh đạo Công an các cấp nâng cao năng lực chỉ đạo công tác, trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thông qua tổng kết thực tiễn, tập trung nghiên cứu quy luật hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma tuý, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tham nhũng, buôn lậu; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa cháy, nổ..., phục vụ thiết thực nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự học tập bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ phục vụ công tác chiến đấu và khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Định hướng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu công tác trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ Công an nhân dân. Mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi và nghiên cứu kinh nghiệm các ngành khoa học khác, tạo điều kiện cho cán bộ Công an tiếp cận những kiến thức, thành tựu khoa học và công nghệ mới.


Tác giả: Ban Biên tập
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho người dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 08
Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm mang hương vị gia đình” nơi tuyến đầu chống dịch
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình tăng ca, làm đêm, tận tụy phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 929
Năm 2022 : 2.177.128