• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Một số nội dung quan trọng của dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

(1) Xuất phát từ thực tiễn tình hình, trên cơ sở khoa học, khách quan, Đảng, Chính phủ xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nội dung của bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền con người, lấy con người là trung tâm trong xây dựng phạm vi điều chỉnh của Luật; xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước. Việc xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là yêu cầu cấp thiết, vì:

Thứ nhất, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đồng thời điều chỉnh hai lĩnh vực khác nhau là: Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội) chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và các cá nhân để bảo đảm trạng thái giao thông có trật tự, an toàn, đúng pháp luật; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ (thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật), chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân khi thiết kế, quy hoạch, xây dựng và chuyển giao các công trình hạ tầng giao thông, kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Đây là hai lĩnh vực rất lớn và khác nhau nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một đạo luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc cả hai lĩnh vực.

Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan, tác động đến quyền con người, quyền công dân mà theo tinh thần của Hiếp pháp thì những nội dung này phải được quy định trong văn bản luật. Trong đó, một số hoạt động đã được điều chỉnh trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 như quy tắc giao thông, người và phương tiện tham gia giao thông, nhưng vẫn còn nhiều quy định thiếu cụ thể, chưa sát với thực tiễn.

Thứ hai, trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung thì lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang tồn tại, nảy sinh nhiều vấn đề bất cập đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, nhất là kỹ năng điều khiển phương tiện, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của nhiều người tham gia giao thông còn rất kém; tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông diễn biến hết sức phức tạp.

Thứ ba, xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay theo hướng chuyên sâu hóa điều chỉnh một lĩnh vực cụ thể để bảo đảm sự phân công rõ ràng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Theo đó, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ có mục tiêu lớn nhất là bảo vệ quyền con người, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông; còn Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có mục tiêu lớn nhất là đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, trong quá trình xây dựng Luật, Bộ Công an đã nghiên cứu, tham khảo pháp luật của nhiều nước trên thế giới, qua đó cho thấy các nước đều có luật chuyên biệt về trật tự, an toàn giao thông, tách bạch với quy định về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Nga, Đức, Ô-xtrây-lia...).

(2) Quan đim về một số vấn đề lớn và một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau

Một là, về phạm vi điều chnh của Luật: Chính phủ đã thống nhất cao về phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về các vấn đề: Quy tắc giao thông; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đăng ký và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới; tổ chức an toàn giao thông và chỉ huy, điều khiển giao thông; giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông; các biện pháp thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường bộ.

Phạm vi điều chỉnh của Luật th hiện tính khoa học, khách quan và thực tiễn, quy định chuyên biệt về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tách bạch với đạo luật quy định về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật.

Hai là, về vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Bộ Công an xác định đây là một nội dung đặc biệt quan trọng liên quan đến quản lý hành vi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vừa là chủ thể cần bảo vệ, vừa là nhân tố chính gây mất an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông (90% nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển). Bộ Công an chịu trách nhiệm chính trước Đảng, Chính phủ và Nhân dân về vấn đề trật tự, an toàn giao thông thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng của người điều khiển phương tiện, việc này là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước, hoàn toàn bác bỏ quan điểm “Công an hóa nhiệm vụ dân sự” thời gian qua. Tuy nhiên, do còn có ý kiến khác đề nghị quy định vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo 02 phương án:

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Phương án 2: Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng nội dung thuyết minh phù hp cho từng phương án.

Bộ Công an đã phối hợp vi Bộ Giao thông vận ti lập luận, thuyết minh cho từng phương án và nhận thấy: Việc quy định vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ quản lý được hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt và nhất quán, từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay đòi hi phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng người lái xe về kỹ năng điều khiển, kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông, phù hợp với Công ước Viên về Giao thông đường bộ năm 1968 và luật của nhiều nước trên thế giới, bảo đảm tính hp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ quyền con người.

Đối với Phương án 2 sẽ không phù hợp với cấu trúc, mục tiêu và nội dung của Luật Giao thông đường bộ (sửa đi) là thúc đy phát triển mạnh mẽ kết cu hạ tầng hiện đại, hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống mạng lưới đường bộ, phát triển vận tải đường bộ phù hp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; không gii quyết được bất cập v trật tự, an toàn đang đặt ra hiện nay về quản lý hành vi của người lái xe.

Ba là, về nguồn lực bảo đảm t chức thực hiện: Việc triển khai công tác chuyển giao nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải sau khi xây dựng và ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng đã được Bộ Công an đánh giá và bảo đảm nguồn lực để thực hiện.

- Đối với tổ chức bộ máy của Bộ Công an hiện nay đã được phân thành 4 cấp (bộ, tỉnh, huyện, xã) nên chỉ thêm nhiệm vụ, không tăng biên chế, hoàn toàn đủ điều kiện tiếp nhận công việc chuyển giao từ ngành Giao thông vận tải.

- Đối với các cơ sở đào tạo, trung tâm tâm sát hạch lái xe tiếp tục xã hội hóa mạnh mẽ, đảm bảo cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch được tự chủ về hoạt động, đáp ứng yêu cầu xã hội, đúng quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

- Đối với công dân đảm bảo tự do lựa chọn về đào tạo, sát hạch, được công khai, minh bạch, công bằng, tiết kiệm được thời gian học, t chức thực hiện cấp, cấp đi, cấp lại giấy phép lái xe đến Công an cấp xã đảm bảo nhanh gọn, chính xác, phục vụ Nhân dân ngay tại cơ sở.

- Đối với cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện Bộ Công an đã được đầu tư, trang bị hệ thống phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện bố trí tới cấp huyện, phn mềm in và quản lý giấy phép lái xe của ngành Công an tại Cục Cảnh sát giao thông và Công an 63 địa phương, do đó khi tiếp quản hệ thống quản lý của Bộ Giao thông vận ti sẽ ch yếu kết nối, đồng bộ hóa phần mềm ứng dụng sử dụng không gây tốn kém lớn về chi phí, không gây ảnh hưởng đến quá trình chuyn giao và triển khai thực hiện.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 319
Năm 2021 : 32.595