• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai đến năm 2020

      

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an về phòng chống thiên tai của lực lượng công an nhân dân đến năm 2020. Ngày 15/8/2019, Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh xây dựng kế hoạch số 1511/KH-CAT-BCH về phòng chống thiên tai của lực lượng Công an tỉnh đến năm 2020 nhằm quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng về quan điểm, mục đích, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Công an trong phòng, chống thiên tai, cụ thể:

 1.  Kế hoạch của Công an tỉnh xác định có 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm để phòng chống thiên tai:

-  Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực để ứng phó hiệu quả với thiên tai. Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chế độ chính sách cho các lực lượng thường trực chuyên trách, kiêm nhiệm và dự bị xung kích làm công tác phòng, chống thiên tai.

- Đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các trang thông tin điện tử trong đó có Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là cán bộ chiến sỹ Công an, từ đó tuyên truyền vận động người thân, người dân và toàn xã hội noi theo.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai cho toàn xã hội để người dân hiểu đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, hình thành ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội; nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, giải pháp thiết thực của con người trong bảo vệ môi trường, công tác xây dựng, bảo vệ hệ thống đê điều.

Phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các hoạt động tại cộng đồng, các sự kiện, các lớp tập huấn, huấn luyện, xây dựng pano, áp phích, bản đồ và bàn hướng dẫn các bước cơ bản về phòng ngừa, thích nghi, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh cập nhật thông tin liên tục, thông báo về diễn biến thiên tai; kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường các bản tin phản ánh về hoạt động của Công an tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của Công an tỉnh. Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh.

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, trong đó chú trọng công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với thiên tai cho cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương.

Kịp thời trang cấp, bổ sung phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai cho Công an các đơn vị địa phương phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu của từng địa bàn, đặc biệt là những địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai.

Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về thiên tai từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để thực hiện công tác ứng phó, cảnh báo và phòng tránh thiên tai; tổng hợp các báo cáo công tác ứng phó thiên tai của Công an các đơn vị, địa phương để theo dõi, giám sát. Hàng năm trước mùa mưa bão, Công an tỉnh tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai tại Công an các đơn vị, địa phương.

- Lập kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; chủ động trao đổi thông tin, thống kê thực lực vật tư, phương tiện, trang thiết bị phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn hiện có, đánh giá, phân loại chất lượng để sẵn sàng huy động, trưng dụng, sử dụng trong hiệp đồng tác chiến.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học, công nghệ để ứng dụng vào công tác phòng, chống thiên tai; hiện đại hóa công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành theo thời gian thực đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, chính xác, hiệu quả; đẩy nhanh kết nối trực tuyến giữa các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của Công an tỉnhvới Công an các đơn vị, địa phương.

- Xây dựng, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc ổn định, thông suốt, có bảo mật đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên, đột xuất; đặc biệt khi xảy ra tình huống mưa, bão. Thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống dây ngầm, thu lôi chống sét cột ăng ten, vô tuyến điện, củng cố hệ thống nguồn điện, cắt lọc sét, máy phát điện đề phòng khi mất điện lưới; tổ chức trực và ứng trực 24/24 giờ đảm bảo hệ thống tổng đài, mạng thông tin vô tuyến điện sóng ngắn, thông tin vệ tinh hoạt động thông suốt trong mọi tình huống giữa Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương, đặc là các địa bàn thường xuyên xảy ra bão lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Mở rộng vùng phủ sóng, đầu tư xây dưng hệ thống cột ăng ten trong toàn ngành.

Cải tạo, sửa chữa các công trình, cơ sở giam, giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ công tác quản lý can, phạm nhân theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình, tường bao… trước mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện những hư hỏng có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ.

2. Để chủ động công tác phòng chống thiên tai, Giám đốc Công an tỉnh phân công trách nhiệm:

-  Phòng Tham mưu - cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực công tác phòng, chống thiên tai của Công an tỉnh; chịu trách nhiệm tổng hợp chung để phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và báo cáo Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh về phòng, chống thiên tai theo các chuyên đề; tăng cường nắm chắc tình hình, dự báo và đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

Chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh kịp thời kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ huy.

Chủ trì, tham mưu giúp Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh.

Tham mưu giúp Giám đốc trong việc đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh và trực tiếp phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Công an tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các vùng ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai.

Đăng tải kịp thời các thông tin, hoạt động của Ban Chỉ huy ƯPT của Công an tỉnh trên Cổng thông tin điện tử; kịp thời tuyên truyền về công tác ƯPT trong toàn lực lượng Công an và phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra trước mùa mưa, bão về công tác Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là những địa phương nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, bão, lũ.

Phối hợp với Phòng Hậu cần tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh huy động và đảm bảo các nguồn kinh phí, trang thiết bị, phương tiện và các nguồn lực khác phục vụ công tác Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh; kiểm tra, đánh giá, hậu quả, thiệt hại do bão, lũ gây ra cho Công an các đơn vị, địa phương.

- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực công tác cứu nạn, cứu hộ. Có trách nhiệm theo dõi, cập nhật tình hình có liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn, đề xuất Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh những vấn đề liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn; xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và của lãnh đạo Công an tỉnh; tham gia cùng lãnh đạo Công an tỉnh những cuộc họp, hội nghị do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức. Chỉ đạo, hướng dẫn và tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng chống cháy, nổ bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội lớn của tỉnh.

Tổ chức tập huấn cho các đối tượng của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; tập huấn nâng cao kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chỉ huy đội và cán bộ trực tiếp làm công tác cứu nạn, cứu hộ các đơn vị, địa phương.

Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tai nạn, cứu cố và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

- Phòng Cảnh sát giao thông

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng sử dụng các phương tiện được trang bị cho Cảnh sát giao thông để đảm bảo chủ động triển khai ứng phó hiệu quả với thiên tai, tai nạn và cứu hộ, cứu nạn.

Phối hợp với cơ quan Thương trực Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh tổ chức huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiế, cứu nạn cho Công an các đơn vị, địa phương.

Xây dựng phương án bảo vệ, phòng ngừa tai nạn giao thông, tổ chức phân luồng điều tiết giao thông đảm bảo người dân đi lại an toàn, thuận lợi trong mọi tình huống thiên tai xảy ra; phương án đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn tại các sự kiên chính trị, văn hóa xã hội lớn của tỉnh hàng năm.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh kiểm tra xử lý vi phạm về đê điều, tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi và lập bến, bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi sông.

Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiên tham gia công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

- Phòng Cảnh sát cơ động

Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện bơi, huấn luyện sử dụng phương tiện đặc chủng, tổ chức các kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát cơ động để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có yêu cầu.

Chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện, luyện tập và diễn tập phương án phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo ANTT tại các địa bàn, khu vực hay xảy ra thiên tai nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, địa phương.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn, sự cố gây ra; phối hợp với các lực lượng liên quan tham gia cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp xảy ra khủng bố, bắt cóc con tin, biểu tình, bạo loạn trong những tình huống cụ thể khi được huy động.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tinh nhuệ, phương tiện để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cấp bách xảy ra và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn ở mức cao nhất.

- Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Chủ động nắm tình hình và triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là phòng chống các hành vi xâm phạm môi trường, gây tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến biến đổi khí hậu, lũ lụt, tai nạn góp phần phòng ngừa thiên tai, thảm họa.

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại cơ sở trong quá trình thực hiện các biện pháp công tác tiến hành lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao hiểu biết về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tai nạn, sự cố.

 Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự xã hội nảy sinh trong điều kiện thiên tai, bão lụt, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thiên tai, tai nạn, sự cố để tiến hành các hoạt động phá hoại, vụ lợi, xâm phạm an sinh xã hội.

 Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, tai nạn, sự cố, cứu nạn, cứu hộ và giúp nhân dân khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

 - Trại tạm giam

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho trại tạm giam khi xảy ra thiên tai, lụt bão, sự cố cháy nổ và kế hoạch di chuyển phạm nhân đến nơi an toàn khi cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sẵn sàng tập trung xử lý, ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ của một số phần tử xấu là phạm nhân lợi dụng bão, lũ để trộm cắp hoặc trốn khỏi nơi giam, giữ. Có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, thuốc chữa bệnh, hóa chất phòng dịch … đủ dùng trong suốt thời gian xảy ra thiên tai, lụt bão. Lựa chọn những phạm nhân có nhân thân tốt, cải tạo xếp loại khá, tốt, có sức khỏe có thể huy động vào các hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi trại tạm giam. Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, nước uống trong và sau thiên tai để phòng bệnh, không để dịch bệnh xảy ra.

 Tổ chức tập huấn, huấn luyện để nâng cao nhận thức, năng lực về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sĩ của Trại tạm giam.

 - Phòng Tổ chức cán bộ

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống tổ chức, chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh.

Phối hợp với cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt bão, tai nạn gây ra.

- Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị

 Chủ trì phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt bão, tai nạn gây ra. Tổ chức phát động quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn nghiêm trọng gây ra. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng của Công an tỉnh tổ chức các hoạt động nghĩa tình, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn gây ra, giúp dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh, chủ động ghi hình, đưa tin về hoạt động, thành tích của Công an tỉnh tham gia ứng phó với thiên tai, tai nạn, sự cố giúp nhân dân khắc phục hậu quả; phổ biến kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin truyền thông của Công an tỉnh.

  - Phòng Hậu cần kỹ thuật

Chủ trì hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương: Xây dựng dự toán và tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, trung hạn và dài hạn trong lĩnh vực Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật trong lĩnh vực An ninh; tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (các quỹ phòng, chống thiên tai tại các địa phương, nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho các hoạt động phòng chống thiên tai).

 Phối hợp với Phòng Tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh trong việc đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ công tác Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão, lũ gây ra.

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát các loại phương tiện, trang thiết bị, đặc biệt phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ hiện có trong kho Công an tỉnh, kể cả hàng dự trữ, đề xuất mua sắm bổ sung. Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai, lụt bão hàng năm; bố trí hợp lý tại kho của Công an tỉnh ở các khu vực để sẵn sàng cấp phát, thực hiện nhiệm vụ chi viện khẩn cấp khi có yêu cầu.

Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp: Huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thủy; tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị đặc chủng, phương tiện và thiết bị mới phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Công an các đơn vị, địa phương.

Tham mưu, tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại những địa bàn, đơn vị xảy ra thiên tai, bão, lũ, ngập lụt không để xảy ra dịch bệnh sau thiên tai, bão, lũ.

Có trách nhiệm hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác đảm bảo y tế phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng các đơn vị thuộc khu vực trọng điểm thường xảy ra thiên tai, bão, lũ.

Xây dựng các phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, điều trị; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn trong trường hợp thiên tai thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa, tác động trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến tính mạng người dân nơi xảy ra thiên tai, thảm họa.

- Công an các đơn vị, địa phương

 Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an, Chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh về công tác ứng phó với phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 Tổ chức tổng kết và triển khai công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm, xác định làm rõ nguyên nhân yếu kém, tồn tại và đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục.

 Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy trong tham gia ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa cho từng thành viên Ban Chỉ huy và lãnh đạo Công an các cấp.

 Phối hợp với Phòng Hậu cần thống kê thiệt hại do thiên tai, sự cố để báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh hỗ trợ khắc phục.

Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện, diễn tập, thực tập hoặc tham gia diễn tập về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn, huấn luyện nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho cán bộ trực tiếp làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các loại phương tiện, thiết bị đặc chủng khi thực hiện nhiệm vụ.

 Triển khai Kế hoạch 5 năm (2016-2020) phòng chống thiên tai của ngành Công an; Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với bão mạnh, siêu bão phù hợp với thực tế và loại hình thiên tai tại địa phương. Có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, huấn luyện kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, bơi lặn cho cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, cứu nạn, cứu hộ hàng ngày xảy ra trên địa bàn.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi có thiên tai, tai nạn, sự cố xảy ra. Tích cực tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

3. Tổ chức thực hiện

- Phòng Tham mưu Công an tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, đề xuất kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Thủ trưởng Công  an các đơn vị, Công an huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này cũng như các văn bản khác có liên quan và đặc điểm tình hình địa bàn để xây dựng kế hoạch, chủ động chỉ đạo việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tai nạn, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu).

- Giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Phòng Tham mưu) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tập hợp tình hình báo cáo Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh./.


Tác giả: Phạm Hoàng - Công an tỉnh
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 21
Năm 2020 : 594.430