• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Ban chỉ đạo 138 tỉnh triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-BCĐ138/CP ngày 31/12/2019 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020, ngày 12/02/2020, Ban chỉ đạo 138 tỉnh xây dựng Kế hoạch số 254/KH-BCĐ-CQTT, triển khai thực hiện.

1. Ban chỉ đạo yêu cầu: tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ và của tỉnh chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm. Tiếp tục phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong tổng số người đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bắt giữ, vận động đầu thú ít nhất 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Chuyển hóa địa bàn ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện. Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, không để phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2020.

2. Để đạt được yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

- Công tác phòng ngừa tội phạm: Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, sử dụng các mạng xã hội để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao, công nhân, thanh thiếu niên, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Tổ chức đánh giá kết quả khảo sát ứng dụng lắp đặt hệ thống camera an ninh, mạng xã hội (Facebook, Zalo...) trong phòng, chống tội phạm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để chỉ đạo thực hiện..

Phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự, xác định trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm.

Rà soát, củng cố các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, ứng dụng camera giám sát an ninh; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư... trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn nội bộ nhân dân (tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện...) không để phát sinh các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP. Hoàn thành việc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTPH-BCA-HCCBVN ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Tiếp tục mở các lớp tập huấn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa, phòng, chống tội phạm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nhất là cán bộ ở địa bàn cơ sở.

- Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm: Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Làm tốt công tác nắm tình hình, tiếp tục tấn công trấn áp manh các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, cát sỏi lòng sông; tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm liên quan đến người nước ngoài, tội phạm mua bán người, đưa người ra nước ngoài trái phép, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Tổ chức truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, giảm đối tượng truy nã phát sinh.

Chỉ đạo mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, những sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa xã hội trọng đại của đất nước, trọng tâm là: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước...

Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác điều tra. Kiểm tra chấn chỉnh, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, hạn chế thấp nhất số vụ oan, sai, bỏ lọt tội phạm; triển khai bố trí phương tiện ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tạo chuyển biến từ cơ sở và rút kinh nghiệm nhân rộng sang các địa bàn khác. Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2017-2020.

- Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các hoạt động đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, du lịch, môi trường, xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Siết chặt việc quản lý người nước ngoài tại Thái Bình không để tội phạm là người nước ngoài lợi dụng hoạt động.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường quản lý các đối tượng tâm thần, “ngáo đá”; Triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ người mãn hạn tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm.

- Công tác xây dựng lực lượng và đảm bảo nguồn lực: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nêu tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và các kỹ năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật.

Tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động huy động nguồn vồn cho Quỹ phòng chống tội phạm theo quy định. Tiếp tục tổ chức các hoạt động huy động các nguồn lực xã hội, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là ở địa bàn cơ sở. Quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho Công an xã chính quy, Công an cấp huyện. Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, nhất là công tác giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các vụ án lớn, trọng điểm.

Chủ động rà soát, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Ban chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm 2020. Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo 138/CP, Ủy ban nhân dân tỉnh./.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 413
Năm 2020 : 248.410